Studeranderätt

Vi välkomnar dig till en plats med värme och kvalitet!

Studeranderättslig standard

Alla som studerar på Edelviks långa kurser (kurser längre än 15 dagar) omfattas av skolans studeranderättsliga standard. I detta dokument hittar du bl.a. information om vilka regler som gäller på skolan, vilken information du har rätt till och vilka intyg som sparas på skolan.

Studeranderättslig standard

Policydokument

Till den studeranderättsliga standarden hör ett antal policydokument, som mer ingående beskriver skolans hållning i vissa frågor.

Förstärkningsbidrag

Tobak, alkohol och droger

Språkligt stöd

Mångfald

Hållbart Edelvik

Hyreskontrakt

Allmänna och särskilda villkor

Studeranderättsliga rådet

Edelvik är ansluten till Folkhögskolornas Studeranderättsliga råd (FSR). Som studerande har du möjlighet att vända dig till rådet om du anser att du blivit behandlad på ett sätt som strider mot skolans egen rättsliga standard. Kontaktuppgifter till FSR finner du på www.folkbildning.se